Bouwinfo

Ga je renoveren? Zit je met veel vragen?  

Zoek en Vergelijk oplossingen en mogelijkheden.

Download het antwoord op je vragen.

Zoek op techniek

Zoek op basis van de  bouwschil

Condensing boilers are designed in such a way that the flue gases can largely condense in the heat exchanger, so that that heat is recovered ...

Condensing boiler or low temperature boiler

Heating: production

Heat pumps pump low-temperature heat from soil, groundwater or outside air and release that heat at a higher temperature, so that you…

Heat pump

Heating: delivery

You provide a heating pipe network in the floor or wall through which the entire floor or wall will give off heat.

Floor or wall heating

Heating: production

Een convector maakt gebruik van convectie: koude lucht wordt aangezogen over een verwarmingselement waardoor circulatie van opgewarmde lucht in de te…

Convectoren

Verwarming: afgifte

Een radiator is een verwarmingselement dat in z’n geheel opwarmt en de ruimte verwarmt door een combinatie van stralingswarmte en convectie (luchtstr…

Radiatoren

Verwarming: afgifte

Een houtpelletketel is een volautomatisch centraal verwarmingssysteem op houtpellets.

Hout of pellets

Verwarming: productie

A wood pellet boiler is a fully automatic central heating system on wood pellets.

Wood or pellets

Heating: production

A radiator is a heating element that heats up in its entirety and heats the room through a combination of radiant heat and convection (air flow…

Radiators

Heating: delivery

A convector uses convection: cold air is sucked in over a heating element, causing circulation of heated air in the…

Convectors

Heating: delivery

Je voorziet in de vloer of de muur een verwarmingsleidingennet waardoor de volledige vloer of muur warmte zal afgeven.

Vloer- of muurverwarming

Verwarming: productie

Warmtepompen pompen warmte van lage temperatuur uit bodem, grondwater of buitenlucht op en geven die warmte op een hogere temperatuur af, zodat je di…

Warmtepomp

Verwarming: afgifte

Condensatieketels zijn zodanig ontworpen dat de rookgassen grotendeels in de warmtewisselaar kunnen condenseren, zodat die warmte wordt teruggewonnen…

Condensatieketel of lagetemperatuurketel

Verwarming: productie

Old floors often only consist of a tiled floor on sand, so without a floor plate underneath. You can easily dig out this floor and replace it with…

Digging out a new floor

Floors

The floor remains unchanged: no insulation is placed under or above the floor, but in the ground around the floor. Thanks to this "edge insul...

Keep the existing floor

Floors

Insulation and a new floor finish are placed on top of the existing floor.

Place a new floor above the existing floor

Floors

De bestaande vloerconstructie wordt behouden. Zowel boven als onder de vloer komt er isolatie. Bovenop de vloer wordt ook een nieuwe vloerafwerking a…

Zowel isoleren onder als boven de vloer

Vloeren

De isolatie wordt aangebracht tegen het plafond van de onderliggende kelder of kruipruimte.

Isoleren onder de vloer

Vloeren

Isolatie en een nieuwe vloerafwerking worden bovenop de bestaande vloer aangebracht.

Een nieuwe vloer boven de bestaande vloer plaatsen

Vloeren

Insulation and a new floor finish are installed on top of the existing floor.

Place a new floor above the existing floor

Floors

The insulation is installed against the ceiling of the underlying basement or crawl space.

Insulate under the floor

Floors

The existing floor construction will be retained. Insulation is provided both above and below the floor. A new floor finish is also added on top of the floor…

Insulate both below and above the floor

Floors

Isolatie en een nieuwe vloerafwerking worden bovenop de bestaande vloer geplaatst.

Een nieuwe vloer boven de bestaande vloer plaatsen

Vloeren

De vloer blijft ongewijzigd: er wordt geen isolatie onder of boven de vloer geplaatst, maar wel in de grond rondom de vloer. Dankzij deze ‘randisola…

De bestaande vloer behouden

Vloeren

Oude vloeren bestaan vaak slechts uit een tegelvloer op zand, dus zonder vloerplaat eronder. Deze vloer kan je eenvoudig uitgraven en vervangen door …

Een nieuwe vloer uitgraven

Vloeren