Bouwinfo

Ga je renoveren? Zit je met veel vragen?  

Zoek en Vergelijk oplossingen en mogelijkheden.

Download het antwoord op je vragen.

Zoek op techniek

Gebouwschil1

Zoek op basis van de  bouwschil

Gebouwschil1

Heating: production

Condensing boiler or low temperature boiler

Condensing boilers are designed in such a way that the flue gases can largely condense in the heat exchanger, so that that heat is recovered ...

Heating: delivery

Heat pump

Heat pumps pump low-temperature heat from soil, groundwater or outside air and release that heat at a higher temperature, so that you…

Heating: production

Floor or wall heating

You provide a heating pipe network in the floor or wall through which the entire floor or wall will give off heat.

Verwarming: afgifte

Convectoren

Een convector maakt gebruik van convectie: koude lucht wordt aangezogen over een verwarmingselement waardoor circulatie van opgewarmde lucht in de te…

Verwarming: afgifte

Radiatoren

Een radiator is een verwarmingselement dat in z’n geheel opwarmt en de ruimte verwarmt door een combinatie van stralingswarmte en convectie (luchtstr…

Verwarming: productie

Hout of pellets

Een houtpelletketel is een volautomatisch centraal verwarmingssysteem op houtpellets.

Heating: production

Wood or pellets

A wood pellet boiler is a fully automatic central heating system on wood pellets.

Heating: delivery

Radiators

A radiator is a heating element that heats up in its entirety and heats the room through a combination of radiant heat and convection (air flow…

Heating: delivery

Convectors

A convector uses convection: cold air is sucked in over a heating element, causing circulation of heated air in the…

Verwarming: productie

Vloer- of muurverwarming

Je voorziet in de vloer of de muur een verwarmingsleidingennet waardoor de volledige vloer of muur warmte zal afgeven.

Verwarming: afgifte

Warmtepomp

Warmtepompen pompen warmte van lage temperatuur uit bodem, grondwater of buitenlucht op en geven die warmte op een hogere temperatuur af, zodat je di…

Verwarming: productie

Condensatieketel of lagetemperatuurketel

Condensatieketels zijn zodanig ontworpen dat de rookgassen grotendeels in de warmtewisselaar kunnen condenseren, zodat die warmte wordt teruggewonnen…

Floors

Digging out a new floor

Old floors often only consist of a tiled floor on sand, so without a floor plate underneath. You can easily dig out this floor and replace it with…

Floors

Keep the existing floor

The floor remains unchanged: no insulation is placed under or above the floor, but in the ground around the floor. Thanks to this "edge insul...

Floors

Place a new floor above the existing floor

Insulation and a new floor finish are placed on top of the existing floor.

Vloeren

Zowel isoleren onder als boven de vloer

De bestaande vloerconstructie wordt behouden. Zowel boven als onder de vloer komt er isolatie. Bovenop de vloer wordt ook een nieuwe vloerafwerking a…

Vloeren

Isoleren onder de vloer

De isolatie wordt aangebracht tegen het plafond van de onderliggende kelder of kruipruimte.

Vloeren

Een nieuwe vloer boven de bestaande vloer plaatsen

Isolatie en een nieuwe vloerafwerking worden bovenop de bestaande vloer aangebracht.

Floors

Place a new floor above the existing floor

Insulation and a new floor finish are installed on top of the existing floor.

Floors

Insulate under the floor

The insulation is installed against the ceiling of the underlying basement or crawl space.

Floors

Insulate both below and above the floor

The existing floor construction will be retained. Insulation is provided both above and below the floor. A new floor finish is also added on top of the floor…

Vloeren

Een nieuwe vloer boven de bestaande vloer plaatsen

Isolatie en een nieuwe vloerafwerking worden bovenop de bestaande vloer geplaatst.

Vloeren

De bestaande vloer behouden

De vloer blijft ongewijzigd: er wordt geen isolatie onder of boven de vloer geplaatst, maar wel in de grond rondom de vloer. Dankzij deze ‘randisola…

Vloeren

Een nieuwe vloer uitgraven

Oude vloeren bestaan vaak slechts uit een tegelvloer op zand, dus zonder vloerplaat eronder. Deze vloer kan je eenvoudig uitgraven en vervangen door …